Kontakt

+48 22 771 63 62

Zapraszamy pon.-pt.
8:00 - 16:00 

bady@bady.pl

P.H.U. "BADY"
ul. Poniatowskiego 109,
05-220 Zielonka

Formularz kontaktowy
(
0
)
 
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
P.H.U. „BADY”

Celem niniejszej Polityki prywatności i plików cookie jest spełnienie obowiązku informacyjnego – wyjaśnienie zasad, na jakich BOGDAN DYJAK "BADY" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE gromadzi, wykorzystuje i chroni Dane Osobowe Użytkowników i Klientów, a także przedstawienie przysługujących im praw w związku z Przetwarzaniem przez Administratora Danych Osobowych. 

§1
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych gromadzonych w ramach działalności Sklepu jest Bogdan Dyjak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN DYJAK "BADY" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE, w Zielonce (05-220), przy ul. Józefa Poniatowskiego 109, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: PL 113-003-34-29, REGON: 002024810, zwany dalej: „Administratorem".
2. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, Administrator ustanowił niniejszą politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych (dalej jako: Polityka). 
3. Kontakt z Administratorem możliwy jest: 
− telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 771 63 62 , w Dni Robocze w godz.: 08:00 - 16:00;
− mailowo na adres poczty elektronicznej: bady@bady.pl ;
− listownie na adres do doręczeń: P.H.U. „BADY” ul. Poniatowskiego 109, 05-220 Zielonka

§2
DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W POLITYCE

1. Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu.
2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Fanpage – profil firmowy/konto Administratora na portalu społecznościowym Facebooku/Instagramie.
4. Klient – Przedsiębiorca zawierający umowę ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, dla którego zawarta umowa ma charakter zawodowy.
5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2023.1610, z późn. zm.). 
6. Konto – Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu, dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
7. Koszyk – Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną, formularz stanowiący integralną część funkcjonalności Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj oraz ilość Towarów, dane do Dostawy, wybór Dostawcy oraz płatności.
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
9. Przetwarzanie Danych lub Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
10. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, po uprzedniej akceptacji Regulaminu, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja wymaga akceptacji Sprzedawcy.
11. Sklep Internetowy lub Sklep lub Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bady.pl za pośrednictwem którego można złożyć Zamówienie lub korzystać z innych funkcjonalności.
12. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w asortymencie Sklepu Internetowego.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
14. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną lub Usługi – usługi, świadczone przez Usługodawcę, których wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
15. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub Fanpage.
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka. Zamówienie zaakceptowane przez Sprzedawcę stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

§3

SPOSÓB GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator świadczy Usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną P.H.U. „BADY”, w związku z tym zbiera Dane Osobowe w sposób aktywny (Dane Osobowe podawane przez Użytkowników i Klientów) i bierny (automatyczne zbieranie przez serwer).
2. Administrator gromadzi i przetwarza tylko te Dane Osobowe, które zostały mu dobrowolnie przekazane przez Użytkownika lub Klienta, w tym dane osób, które dokonały subskrypcji Fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z zamieszczonych postów z zastrzeżeniem ustępu poniższego.
3. Podczas wizyty na stronie Sklepu Internetowego lub Fanpage, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty, np. adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w serwisie, w tym na poszczególnych podstronach. Przedmiotowe informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić Dane Osobowe.

§4
CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. W związku ze świadczeniem Usług Administrator Przetwarza Dane Osobowe Użytkowników i Klientów w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
   a) zarządzania Sklepem Internetowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);
   b) w celu świadczenia Usług w zakresie udostępniana Klientom treści gromadzonych w Sklepie Internetowym i jego funkcjonalności – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
   c) wykorzystywania plików cookie na stronie Sklepu Internetowego i jego podstronach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
   d) w celach analitycznych i statystycznych – polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie Internetowym, a także preferencji Użytkowników w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora);
   e) wykonania zawartej umowy lub przesłania oferty na prośbę Użytkownika – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
   f) kontaktu telefonicznego lub mailowego w sprawach związanych z realizacją Zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
   g) wystawienia faktury lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   h) w celu realizacji innych obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratorze);
   i) rozpatrzenia reklamacji lub innych roszczeń związanych z Umową Sprzedaży – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
   j) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora);   
   k) w celu prowadzenia marketingu (bezpośredniego) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora) oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda);
   l) obsługi Fanpage’a – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na promowaniu własnej marki i Towarów) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą). Użytkownik dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage’a. Zasady panujące na Fanpage’u są ustalane przez Administratora, jednakże zasady korzystania z portalu społecznościowego Facebook i Instagram
wynikają z odrębnych regulaminów tych portali. 

2. Dane Osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody – na podstawie prawna to art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

§5
ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika lub Klienta jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne w celu świadczenia określonych Usług oferowanych przez Sklep Internetowy.
2. W celu prawidłowego świadczenia Usług, Administrator może gromadzić i przetwarzać następujące Dane Osobowe: 
   a) podstawowe Dane Osobowe (takie jak: imię i nazwisko, adres IP komputera);
   b) dane kontaktowe (takie jak: adres, numer telefonu, adres e-mail) Przetwarzane w przypadku zgłoszeń wysyłanych z formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym, w związku z realizacją Zlecenia lub prowadzeniem działań marketingowych);
   c) dane identyfikujące płatnika (nazwa firmy, adres siedziby i NIP, nr rachunku bankowego) służące zaksięgowaniu płatności i wystawieniu odpowiedniego dowodu sprzedaży;
   d) ewentualne Dane Osobowe zawarte w profilu Użytkownika korzystającego z Fanpage’a, które dostępne są publicznie (np. dane o miejscu pracy, wykształceniu, mieście zamieszkania);
   e) ewentualne inne Dane Osobowe, które znajdą się w treści komentarzy, w tym reakcje na publikowane przez Administratora posty na Fanpage’u;

§6
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane Osobowe Użytkowników i Klientów zgromadzone przez Administratora będą przechowywane:
   a) przez okres 3 miesięcy – w odniesieniu do Danych Osobowych, które zostały zebrane z wykorzystaniem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji elektronicznej takich jak np. Facebook, jeżeli nie doszło do zawarcia umowy (w tym również w związku z wyceną);
   b) przez okres 3 lat – w odniesieniu do Danych Osobowych związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Sprzedaży (obie strony Umowy Sprzedaży są Przedsiębiorcami a umowa zostaje zawarta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą);
   c) przez okres 5 lat – w odniesieniu do Danych Osobowych wiążących się ze spełnieniem określonych obowiązków z prawa podatkowego;
   d) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do Danych Osobowych Przetwarzanych na podstawie zgody;
   e) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do Danych Osobowych Przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym do celów marketingowych);
   f) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności – w odniesieniu do Danych Osobowych Przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookie i administrowania Sklepem Internetowym;
   g) przez okres prowadzenia (istnienia) Fanpage – w odniesieniu do Danych Osobowych podawanych na Fanpage’u, w tym m.in. informacji o polubieniu/obserwowaniu Fanpage’a oraz treści zawartych w wystawionych komentarzach. Dane gromadzone przez Meta Platforms Ireland Ltd w ramach korzystania z Facebooka i Instagrama podlegają retencji na zasadach określonych w regulaminach danej platformy. 

§7
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo: 
   a) do informacji o Przetwarzaniu Danych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o Przetwarzaniu Danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych Przetwarzania Danych, zakresie posiadanych Danych Osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia Danych Osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);
   b) prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię Danych Osobowych, które jej dotyczą;
   c) prawo do sprostowania Danych Osobowych – Administrator usuwa na żądanie ewentualne niezgodności lub błędy Przetwarzanych Danych oraz uzupełnia je, jeśli nie są kompletne;
   d) prawo do usunięcia Danych Osobowych – Administrator na żądanie usuwa albo anonimizuje Dane Osobowe, których Przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
   e) prawo do ograniczenia Przetwarzania Danych Osobowych – Administrator na żądanie zaprzestaje wykonywania operacji na Danych Osobowych (Przetwarzania) – z wyjątkiem operacji, na które osoba, której Dane Osobowe są Przetwarzane wyraziła zgodę oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okresem przechowywania Danych Osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia Przetwarzania;
   f) prawo do przenoszenia Danych Osobowych – w zakresie, w jakim Dane Osobowe są Przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Administrator na żądanie wydaje Dane Osobowe dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt Danych Osobowych przez komputer lub przesyła Dane Osobowe bezpośrednio innemu administratorowi o ile jest to technicznie możliwe;
   g) prawo sprzeciwu – osoba, której Dane Osobowe są Przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się Przetwarzaniu Danych Osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (w tym np. w celach marketingowych);
   h) prawo wycofania zgody – osoba, której Dane Osobowe są Przetwarzane może w każdym momencie i bez podawania przyczyny cofnąć wyrażoną zgodę, lecz Przetwarzanie Danych Osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie Przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona, co może powodować zaprzestanie świadczenia niektórych Usług. W każdej chwili i bez podawania przyczyny Użytkownik może także zrezygnować z obserwowania/polubienia Fanpage’a.
2. Wskazane wyżej prawa są realizowane w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że mogą podlegać ograniczeniu ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub dostępne możliwości techniczne.
3. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której Dane Osobowe dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem (telefonicznie, na adres e-mail lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazane w §1 ust. 3 Polityki). W wiadomości należy wskazać: 
   a) z którego prawa dana osoba chce skorzystać;
   b) w jakim zakresie;
   c) w jaki sposób. 
4. Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
   a) listownie pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
   b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną za pośrednictwem strony internetowej: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
   c) telefonicznie: (22) 531 03 00.

§8
ODBIORCY DANYCH

1. Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty upoważnione do Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów.
2. Administrator informuje, iż korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. 
3. Dane Osobowe, mogą być przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy zakresie, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym m.in. usługi księgowe, prawne, informatyczne, kadrowe, pocztowe, kurierskie oraz pracownikom, zleceniobiorcom i pełnomocnikom.
4. Odbiorcami przekazanych Danych Osobowych, poza Administratorem mogą być również podmioty świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), jak również podmioty świadczące usługi hostingu.

§9
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNAROWODEJ

1. Administrator nie przekazuje Danych Osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
2. Z uwagi na korzystanie z usług Meta Platforms Ireland Ltd (Facebooka i Instagrama) może dojść do przekazania Danych Osobowych Użytkowników do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na określonych przez Meta Platforms Ireland Ltd zasadach dotyczących transferu danych.
3. Administrator zaleca zapoznanie się z postanowieniami polityki prywatności dostawcy usług - Meta Platforms Ireland Ltd, w celu uzyskania aktualnej informacji w zakresie ochrony Danych Osobowych.

§10
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

1. Administrator nie Przetwarza Danych Osobowych Użytkowników i Klientów w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem, co oznacza, że nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat Użytkowników i Klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Użytkownika, czy Klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływać.
2. Administrator może korzystać w Serwisie z profilowania do celów marketingu, ale decyzje podejmowane przez Administratora na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, możliwości korzystania z Usług w Sklepie, czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. 
3. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie Klientowi rabatu, przesłanie kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonym Zamówieniu, przesłanie propozycji Towaru, który może odpowiadać preferencjom Klienta, zaproponowanie Klientowi lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać Zamówienia w Sklepie Internetowym lub skorzystać z innych Usług. 

§11
PLIKI COOKIE

1. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Istnieją różne rodzaje plików cookie. Pliki cookie, które mogą być używane przez Sklep Internetowy można podzielić według następujących kryteriów i na następujące rodzaje:

Ze względu na ich dostawcę

Ze względu na okres ich przechowywania na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik

Ze względu na cel ich stosowania
   
1. własne (tworzone przez Sklep Internetowy) 
2. należące do osób lub podmiotów trzecich (innych niż Administrator)

1. sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze Sklepu Internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej);
2. stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia przez Użytkownika).

1. konieczne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego);
2. funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Sklepu Internetowego    do preferencji Użytkownika);
3. analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika);
4. marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o Użytkowniku odwiedzającym Sklep Internetowy w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od Sklepu Internetowego, takich jak np. portale społecznościowe.


3. Pliki cookie konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Bez tych plików Użytkownik nie może poruszać się po stronie internetowej Sklepu ani korzystać z dostępnych funkcjonalności. Dane Osobowe Użytkownika są Przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec takiego Przetwarzania Danych Osobowych, lecz uniemożliwi to korzystanie z Serwisu bądź znacznie to utrudni. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania zgody Użytkownika.
5. Pozostałe Pliki cookie mogą zostać uruchomione tylko za zgodą Użytkownika, wyrażoną poprzez kliknięcie w odpowiednie pole wyboru (tzw. checkbox), które pojawi się po otwarciu strony internetowej Serwisu. W tym przypadku Dane Osobowe Użytkownika są Przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) RODO (zgoda). Użytkownik może wycofać zgodę w każdej chwili.
6. Administrator może Przetwarzać dane w tym Dane Osobowe zawarte w plikach cookie podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu w następujących celach:
   a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i uwidocznienia, że są oni zalogowani (pliki cookie konieczne);
   b) zapamiętywania Towarów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia (pliki cookie konieczne);
   c) zapamiętywania danych Zamówienia lub danych logowania do Sklepu (pliki cookie konieczne lub funkcjonalne/preferencyjne);
   d) dostosowywania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. układu strony, kolor, rozmiar czcionki) oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej Sklepu (pliki cookie funkcjonalne/preferencyjne);
   e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu (pliki cookie analityczne i wydajnościowe);
   f) badania cech zachowania Użytkowników odwiedzających Sklep poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich preferencji (pliki cookie marketingowe, reklamowe i społecznościowe).
7. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookie lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu.
8. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookie w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
   a) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
   b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
   c) Microsoft Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
   d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanieplik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

§12
ZMIANA POLITYKI

1. Korzystając ze Sklepu Internetowego oraz Fanpage Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę.
2. Polityka może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom i Klientom dotyczącej Przetwarzania ich Danych Osobowych. 
3. Użytkownika i Klienta obowiązuje znajomość aktualnej Polityki. O wszelkich zmianach Polityki Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie internetowej Sklepu, a Klienci e-mailowo na adres podany podczas Rejestracji.
4. O zmianie Polityki Administrator poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.
5. Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1.1.2024 r.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta