Kontakt

+48 22 771 63 62

Zapraszamy pon.-pt.
8:00 - 16:00 

bady@bady.pl

P.H.U. "BADY"
ul. Poniatowskiego 109,
05-220 Zielonka

Formularz kontaktowy
(
0
)
 
0,00 zł
Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ P.H.U. „BADY”

Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia Usług Drogą Elektroniczną i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego na stronie www.bady.pl 
Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Sprzedawcę jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja Regulaminu.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
Usługodawcą oraz właścicielem Sklepu Internetowego jest  Bogdan Dyjak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BOGDAN DYJAK "BADY" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE, w Zielonce (05-220), przy ul. Józefa Poniatowskiego 109, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: PL 113-003-34-29, REGON: 002024810, zwany dalej: „Usługodawcą” lub „Sprzedawcą".
2. Przedmiotem działalności Sklepu Internatowego jest sprzedaż Towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej Sklepu wyłącznie Przedsiębiorcom zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, dla których transakcja na charakter zawodowy.
3. Kontakt z Usługodawcą i sposób porozumiewania się:
   -   telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 771 63 62 , w Dni robocze w godz.: 08:00 ‑ 16:00;
   -   mailowo na adres poczty elektronicznej: bady@bady.pl
   -   listownie na adres do doręczeń: 
       P.H.U. „BADY”
       ul. Poniatowskiego 109,
       05-220 Zielonka

§2
DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W REGULAMIENIE

1.
Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego takimi danymi są np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu.
2. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
4. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Towarów (w szczególności firma kurierska DPD, InPost).
5. Fanpage – profil firmowy/konto Usługodawcy na portalu społecznościowym - Facebooku lub Instagramie.
6. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.
7. Klient – Przedsiębiorca zawierający umowę ze Sprzedawcą związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą, dla którego zawarta umowa ma charakter zawodowy. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zawodowy charakter umowy wynika w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2023.1610, z późn. zm.). 
9. Konto – Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną pozwalająca na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Sklepu, dedykowany Klientowi, modyfikowalny element Sklepu, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta, tworzony po dokonaniu przez Klienta Rejestracji, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Koszyk – Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną, formularz stanowiący integralną część funkcjonalności Sklepu, w której Klient zatwierdza przedmiot i warunki Zamówienia tj. rodzaj oraz ilość Towarów, dane do Dostawy, wybór Dostawcy oraz płatności.
11. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta w Sklepie Internetowym. 
12. Newsletter – Usługa Świadczona Drogą Elektroniczną, która umożliwia Klientowi na nieodpłatne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości sms lub telefonicznie (w zależności od wyboru Klienta) informacji handlowych od Sprzedawcy o prowadzonych i planowanych działaniach marketingowych, ofercie sprzedażowej.
13. Projekt – elektroniczny projekt Towaru zawarty w pliku załączonym przez Klienta podczas składania Zamówienia. Projekt to np. grafika, zdjęcia, teksty. .
14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
15. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
16. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 344) natomiast Usługodawca pełni rolę usługodawcy w rozumieniu ustawy. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców i nie ma zastosowania do konsumentów. W rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, po uprzedniej akceptacji Regulaminu, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Rejestracja wymaga akceptacji Sprzedawcy.
18. Sklep Internetowy/Sklep/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bady.pl za pośrednictwem którego można złożyć Zamówienie lub korzystać z innych funkcjonalności.
19. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w asortymencie Sklepu.
20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
21. Usługi Świadczone Drogą Elektroniczną lub Usługi - usługi, świadczone przez Usługodawcę, których wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.
22. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub Fanpage.
23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, ze wskazaniem istotnych jej warunków, dokonywane przy wykorzystaniu Koszyka. Zamówienie zaakceptowane przez Sprzedawcę stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

§3
ZASADY OGÓLNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.
Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika i Klienta z Usług. Usługi są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje Usług:
   a) możliwość utworzenia Konta;
   b) możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych;
   c) prowadzi Fanpage na portalu społecznościowym (Facebook, Instagram) umożliwiając Użytkownikom komentowanie treści lub wyrażanie reakcji,
   d) Newsletter.
3. Dodatkowo dla Użytkowników, którzy założyli Konto (dokonali Rejestracji) Usługodawca świadczy nieodpłatnie następujące rodzaje Usług:
   a) prowadzenie Konta;
   b) możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
   c) dostarcza narzędzie teleinformatyczne umożliwiające załączenie Projektu przez Klienta;
4. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Klienta do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną o których mowa w §3 ust. 3 lit. a) - c) Regulaminu w przypadku, gdy Klient działa na szkodę Usługodawcy lub innych Klientów lub Użytkowników, narusza dobre imię Usługodawcy, narusza dobry wizerunek Sklepu internetowego, narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa.
5. Usługodawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta lub innych Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
6. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie Usługi prowadzenia Konta w trybie natychmiastowym.
7. Usługodawca zastrzega wstrzymanie świadczenia Usług bez powiadomienia, w szczególności w czasie koniecznych czynności konserwacyjnych, aktualizacji itp.
8. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
   a) komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
   b) dowolna przeglądarka internetowa (Usługodawca zaleca korzystanie z najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania);
   c) w celu utworzenia Konta wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.
9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną, może wiązać się  z  ryzykiem zaistnienia zagrożeń wynikających z tej formy komunikacji, a  w szczególności przechwycenia lub uzyskania dostępu do danych Użytkownika lub Klienta przez osoby niepowołane.
10. Usługodawca rekomenduje Użytkownikom i Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu zminimalizowania ryzyka, poprzez wyposażenie komputera i innych urządzeń elektronicznych, które Użytkownik lub Klient wykorzystuje podłączając się do Internetu w program antywirusowy oraz regularne skany systemu programem antywirusowym, włączenie zapory sieciowej (firewall), aktualizację oprogramowania, nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,  szyfrowanie transmisji danych, korzystanie z oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
11. Użytkownik i Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a) powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   b) korzystania ze Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów lub Użytkowników oraz dla Sprzedawcy;
   c) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, nieprzesyłanie treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
12. Każdy Użytkownik i Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi.

§4
USŁUGI DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW

1.
Korzystanie z Usług oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie lub na Fanpage’u.
2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia  Serwisu lub Fanpage’a przez Użytkownika, który nie dokonuje Rejestracji, Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
3. Użytkownik ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta. W tym celu Użytkownik dokonuje procedury Rejestracji. Posiadanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
4. Rejestracja jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie. 
5. Rejestracji może dokonać wyłącznie Użytkownik będący Przedsiębiorą.
6. Utworzenie Konta (Rejestracja) następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie w nim: pełnej nazwy firmy, imienia i nazwiska, nr NIP, siedziby firmy (miejscowość, kod, ulica) oraz adresu e-mail.
7. Po pozytywnej weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, Sprzedawca akceptuje Rejestrację i umożliwia Klientowi korzystanie z funkcjonalności Konta.
8. Po dokonaniu przez Usługodawcę akceptacji Rejestracji Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa z Usługodawcą o świadczenie Usługi prowadzenia Konta na czas nieokreślony. 
9. Usługa polegająca na umożliwieniu korzystania z formularzy kontaktowych polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Serwisu wiadomości do Sprzedawcy.
10. Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem Danych Osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania Użytkownika.
11. Usługa formularz kontaktowy ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.
12. Usługodawca za pomocą serwisu społecznościowego Facebook i Instagram świadczy usługę Fanpage’a utworzonego w celu informowania o prowadzonej działalności oraz prowadzenia komunikacji z Użytkownikami.
13. Z Fanpage’a mogą korzystać wszyscy zainteresowani Użytkownicy. W celu korzystania z Fanpage’a należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz konto w serwisie Facebook lub Instagram.
14. Każdy Użytkownik uprawniony jest do dodawania treści na Fanpage’u związanych z tematem Fanpage’a, w szczególności poprzez dodawanie komentarzy pod postami opublikowanymi przez Usługodawcę.
15. Ze względu na publiczny charakter Fanpage’a, Usługodawca zaleca podejmowanie rozważnych decyzji dotyczących publikowanych treści. Użytkownik jest bowiem odpowiedzialny za treści umieszczane przez niego na Fanpage’u. Użytkownik ponosi m.in. odpowiedzialność za dostarczanie treści naruszających prawa osób trzecich, ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej.
16. Zamieszczając jakiekolwiek treści na Fanpage’u Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa do tego, aby przedmiotowe materiały mogły zostać udostępnione na Fanpage’u Usługodawcy.
17. Użytkownik Fanpage’a  jest zobowiązany do:
   a)   powstrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Fanpage’a;
   b)   korzystania z Fanpage’a zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz normami społecznymi i obyczajowymi;
   c)   niedostarczania treści naruszających prawa Sprzedawcy, innych Użytkowników lub osób trzecich, w tym m.in. naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
   d)   niedostarczania treści, które są obraźliwe lub agresywne w stosunku do innych Użytkowników lub osób trzecich, nawołują do agresji, obrażają inne narodowości, rasy, religie, zawierają wulgaryzmy;
   e)   niedostarczania treści zawierającej linki do stron www. naruszających prawo lub dobre obyczaje, zawierających Dane Osobowe osób trzecich, jak również mających charakter komercyjny, reklamowy lub promocyjny.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów łamiących zasady Regulaminu, jak również wszystkich innych treści, co do których występować mogą zastrzeżenia co do zgodności z ogólnie obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami i zasadami współżycia społecznego. 
19. Każda treść niezwiązana z głównym celem Fanpage’a również może zostać usunięta przez Usługodawcę.
20. Ponowna publikacja usuniętego wpisu przez tego samego Użytkownika może być równoznaczna z zablokowaniem dostępu do Fanpage’a dla tego Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik narusza inne postanowienia Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Fanpage’a dla tego Użytkownika.
21. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadził swój adres poczty elektronicznej wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę.
22. Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu link, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newslettera. Z chwilą aktywacji linku przez Użytkownika zawarta zostaje umowa świadczenia Usługi Newsletter na czas nieokreślony.
23. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub zgłosić rezygnację za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu.

§5
USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW KTÓRZY DOKONALI REJESTRACJI

1.
Usługa prowadzenie Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w §4 ust. 6 – 8 Regulaminu.
2. Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta i wszystkich jego funkcjonalności (w tym m.in. możliwości składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży) po każdorazowym zalogowaniu się poprzez podanie Loginu oraz Hasła użytych podczas Rejestracji.
3. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia swojego Loginu i Hasła osobom trzecim oraz za treści umieszczane przez te osoby przy wykorzystaniu Konta. 
4. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umów Sprzedaży zawartych w jego imieniu i na jego rzecz w ramach funkcjonalności Konta.
5. Wszelkie umowy zawarte przez osoby trzecie przy wykorzystaniu konkretnego Konta Klienta uważane są za zawarte w imieniu Klienta i mają moc wiążącą wobec tego Klienta.
6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. Żądanie usunięcia Konta należy przesłać drogą  pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu.
7. W przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia Konta, zostanie ono usunięte niezwłocznie nie później niż w ciągu7 Dni Roboczych od dnia zgłoszenia takiego żądania.
8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a)   podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
   b)   niezwłocznego aktualizowania danych, w tym Danych Osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania.
9. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość załączenia pliku z Projektem.  Usługodawca nie jest dostawcą treści zamieszczanych (dodawanych) przez Klienta, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

§6
INFORMACJE O TOWARACH

1.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga Rejestracji[JD1] [JC2] , jednak ceny poszczególnych Towarów widoczne są po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Towarów, dane techniczne i użytkowe, ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 
4. Ceny poszczególnych Towarów widoczne na Koncie mogą być różne dla poszczególnych Klientów. Istnieje możliwość udzielania różnego typu indywidualnych rabatów.
5. Ceny Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu:
   -   zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
   -   nie zawierają kosztów Dostawy.
6. Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta i podawane są przy wyborze Dostawcy przez Klienta. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami Dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie,  o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą obowiązywania promocji.

§7
WYKONANIE TOWARU WEDŁUG PROJEKTU KLIENTA

1.
Niektóre Towary mogą zostać wyprodukowane i Zamówione według indywidualnego Projektu Klienta[JD3] [JC4] .
2. Pliki zawierające  Projekt powinny zostać załączone w formacie JPEG.
3. Klient zobowiązany jest odpowiednio dostosować pliki zawierające Projekt jeżeli są one niezgodnie z wymaganiami Sprzedawcy.
4. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca może dokonać edycji przesłanych plików według wytycznych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Usługa ta może być dodatkowo płatna, o czym Klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do edycji.
5. Po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę nie ma możliwości jego modyfikacji.
6. Termin wykonania Towaru według Projektu Klienta jest indywidualny dla każdego Zamówienia.
7. Projekty (w pełnej rozdzielczości) będą dostępne na Koncie przez 30  dni od dnia ich załączenia. Po tym czasie zostaną automatycznie usunięte.  
8. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Konto nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Projektów, a przesłanie  Projektu ma na celu jedynie umożliwienie Zamówienia według indywidualnego Projektu Klienta.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę Projektu przez Klienta. W związku z tym Usługodawca zaleca wykonywanie przez Klientów kopii zapasowych wykorzystanych w Projekcie plików i przechowywanie ich na odrębnych od Konta nośnikach pamięci.
10. Usługodawca jest uprawniony do usuwania z Konta plików sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu.

§8
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1.
Klient w momencie załączenia Projektu (pliku), jednocześnie oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe albo licencję do  przekazanego pliku w zakresie umożliwiającym jego wykorzystanie w sposób wskazany w Zamówieniu i bierze pełną odpowiedzialność w przypadku wykorzystania plików (zawierających takie elementy jak m.in.: fotografie, grafikę, symbole, znaki towarowe lub teksty), co do których nie posiada takich praw.
2. Klient w momencie załączenia Projektu (pliku) zawierającego zdjęcia przedstawiające wizerunek osób fizycznych jednocześnie oświadcza, że  posiada odpowiednie zgody osób utrwalonych na zdjęciach (lub ich przedstawicieli ustawowych - w przypadku osób niepełnoletnich), zawarł w tym zakresie stosowne umowy lub posiada inną podstawę prawną umożliwiającą wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach w celach i w sposób określony w Zamówieniu.
3. Jeżeli na skutek informacji, wytycznych i danych przekazanych przez Klienta wykonane według Projektu przez Sprzedawcę Zamówienie naruszy prawo autorskie lub inne prawa osób trzecich, całą odpowiedzialność za to naruszenie ponosi sam Klient. 
4. Klient zwalnia Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z dochodzeniem ww. roszczeń. 

§9
PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.
Sklep służy do zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 
2. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia, w imieniu własnym albo w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy, który uprzednio dokonał Rejestracji Konta.
3. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową www.bady.pl , przeprowadzić proces weryfikacji tożsamości Klienta poprzez zalogowanie się na Konto i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje.
4. Dodanie Towaru do Zamówienia następuje przez wybór polecenia „dodaj do koszyka" obok Towaru prezentowanego na stronie Sklepu. 
5. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, ewentualnym załączeniu Projektu i wskazaniu w „Koszyku” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa Zamówienie przez wysłanie formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając przycisk „zamawiam”.
6. Każdorazowo przed wysyłką Zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży.
7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
8. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, w tym w szczególności złożenie Zamówienia mogą zostać dokonane jedynie przez osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie (posiadająca Login i Hasło) jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
9. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia.
10. Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §9 ust.2 Regulaminu i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży
11. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§10
PŁATNOŚCI

1.
 Termin i forma płatności ustalane są indywidualnie z każdym Klientem.
2. Klient może skorzystać z następujących form płatności: 
   -   przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy nr 45 1500 1070 1210 7002 0171 0000 SANTANDER BANK (PLN);
   -   płatność przy odbiorze zamówienia (za pobraniem);
   -   płatność przy odbiorze osobistym.

§11
DOSTAWA

1.
Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej może zostać zrealizowana wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.
3. Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze i zależy od wybranego Dostawcy.
4. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna. Koszty związane z dostawą Towaru i ewentualne inne koszty ponosi Klient, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5. Klient ma możliwość odbioru osobistego Zamówionego Towaru po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.
6. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą przekazania Towaru Dostawcy. Sprzedawca od tego momentu nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w Dostawie. W przypadku, gdy Klient jest zobowiązany do odebrania Towaru osobiście, ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą dokonania odbioru.
7. Odbierając dostarczoną przez Dostawcę przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest zbadać ją w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie Dostawy nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ubytki, zmiany i uszkodzenia Towaru powstałe podczas jego Dostawy oraz te, które nie zostały wcześniej zgłoszone w sposób określony w §13 ust. 3-5 Regulaminu. Szkody te nie uprawniają również Klienta do żądania od Sprzedawcy Dostawy Towaru pełnowartościowego lub odszkodowania.
9. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

§12
GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.
Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona.
2. Towary mogą posiadać gwarancję na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.
3. Sprzedawca nie odpowiada za realizację uprawnień gwarancyjnych w przypadku gwarancji udzielonej przez producenta Towaru niebędącego Sprzedawcą.

§13
REKLAMACJA TOWARU I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Towaru albo dostawy Towaru innego rodzaju lub innej ilości niż wynikająca z Zamówiona złożonego przez Klienta.
2. W przypadku wykonania Towaru według Projektu Klienta domniemywa się, że jest on zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli odpowiada załączonemu przez Klienta Projektowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze złego przygotowania Projektu. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania poprawności, wprowadzania poprawek lub modyfikacji do Projektu.
3. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych muszą dotrzeć do Sprzedawcy w formie dokumentowej w ciągu 7 dni od daty otrzymania Towaru przez Klienta. Informacja może zostać przekazana osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu.
4. Klient zobowiązany jest do dostarczenia całości reklamowanej części Zamówienia w terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacja może zostać odrzucona.
5. Do reklamowanego Towaru Klient powinien dołączyć dowód zakupu wraz z opisem reklamacji. Klient ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowego Towaru.
6. W przypadku dostawy Towaru niezgodnego z Zamówieniem Klientowi przysługuje wymiana lub uzupełnienie (w przypadku dostarczenia ilości Towaru niezgodnych z Zamówieniem).
7. Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. 
8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona (zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie) do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów Dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

§14
PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, logotypów, zdjęć, zamieszczanych w Serwisie (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych w Serwisie, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy. Korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§15
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych Przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe Przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce Prywatności i plików cookie opublikowanej na stronie internetowej Serwisu. Polityka Prywatności i plików cookie znajduje się TUTAJ

§16
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
2. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji Usług świadczonych na podstawie Regulaminu i Umowy Sprzedaży, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień do Regulaminu. 
4. Zmiany Regulaminu będą ogłaszanie każdorazowo na stronie Serwisu.
5. Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas Rejestracji treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.
6. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenia Usługi Konta) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.
7. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.1.2024

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta